• Trainingen
    Trainingen

    Fidinda biedt diverse trainingen aan voor zowel beginners als gevorderden om succes te vergroten.

Disclaimer

Bepalingen vooraf

  1. Onder (web)site wordt verstaan alle webpagina's waarvan de bestanden zijn opgeslagen op de webruimte van het domein www.fidinda.nl.
  2. De webpagina is elke pagina van deze website waarop een hyperlink staat naar deze disclaimer met als doel de disclaimer voor deze pagina te laten gelden.
  3. Onder content/inhoud wordt verstaan alle teksten, hyperlinks, afbeeldingen, geluids- en videofragmenten en cliënt-side scripts. Dit zijn voorbeelden en deze zijn niet ter uitsluiting van andere vormen van content/inhoud bedoeld.
  4. Onder gebruik(en) van deze site wordt verstaan het (in)laden, opvragen, bekijken, raadplegen, inloggen, (be)luisteren, invullen van formulieren, verzenden van formulieren en van diensten gebruik maken. Zonder uitsluitsel van en beperking tot bovengenoemde voorbeelden.
  5. Onder gebruiker/bezoeker wordt verstaan natuurlijke en/of rechtspersoon die de pagina gebruikt.
  6. Onder schade wordt verstaan directe of indirecte schade van welke aard dan ook.

Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website (www.fidinda.nl) van Fidinda, die ingeschreven is in het Handelsregister KvK Amsterdam onder nummer 58461752. U wordt verzocht deze disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van deze internetsite

Hoewel Fidinda tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Fidinda expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze website aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

De informatie op deze website is specifiek gericht op het publiek in Nederland. Fidinda beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er niet voor in dat de op of via deze website aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze website vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Fidinda hyperlinks naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat Fidinda de op of via deze websites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Deze hyperlinks zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze websites kunnen andere voorwaarden gelden. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico. Fidinda aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke websites is door Fidinda niet geverifieerd.

Aansprakelijkheid

Fidinda sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze website, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen uit.

Privacy

Fidinda respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonsgegevens die in onze website worden opgegeven worden niet doorverkocht aan commerciële instanties ten behoeve van marketing doeleinden. Wel kunnen deze gegevens door Fidinda worden gebruikt voor marketing doeleinden ten behoeve van zichzelf. Door deze gegevens op te geven stemt u met dit gebruik hiervan in. U kunt hier kennis nemen van het uitgebreide Privacystatement van Fidinda.

Wijzigingen

Fidinda behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Nadere informatie

Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen.